TranslateMas el Francàs Vell data del 1750 aproximadament, i actualment s'ha rehabilitat totalment mantenint la seva estructura original. Està ubicada al centre mateix de St Agustí de Lluçanès.
A la planta baixa hi ha una magnifica entrada i una cuina amb llar de foc  i una taula amb una capacitat per a 15 persones.
A la primera planta hi ha 5 habitacions amb lavabo/bany cada una, la sala d'estar, un gran menjador i una cuina.


Mas el Francàs Vell data de 1750 aproximadamente, y actualmente se ha rehabilitado totalmente manteniendo su estructura original. Está ubicada en el centro mismo de St. Agustí de Lluçanès.
En la planta baja hay una magnifica entrada y una cocina con chimenea y una mesa para 15 personas.
En la primera planta hay 5 habitaciones con lavabo/baño cada una, una sala de estar, un gran comedor y una cocina.

 
Mas el Francàs Vell dates around 1750 and is now fully restored maintaining its original structure. Located in the heart of St. Agustí Lluçanès.
On the ground floor a big entrance and a kitchen with fireplace and a table for 15 people.
On the first floor there are 5 rooms with toilet /bath each, a lounge, large dining room and a kitchen.


 
Mas el Francàs Vell dates autour de 1750 et est aujourd'hui entièrement restaurée en maintenant sa structure originale. Situé au coeur de St. Agustí Lluçanès.
Au rez de chaussée une grande entrée et une cuisine avec cheminée et une table pour 15 personnes.
Au premier étage il ya 5 chambres avec WC/salle de bain chacune, un salon, une grande salle à manger et une cuisine.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte? Identitat: Albert Camrpubí Sanglas Adreça postal: Mas el Francàs de St Agustí de Lluçanès 08586 (Barcelona) Telèfon: 677755460 Adreça electrònica: alfrancas@hotmail.com II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals? La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, han entrat en contacte amb el nostre establiment, la destinem exclusivament a una finalitat comercial, per enviar-los informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic. La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents: - F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d'allotjament turístic. - F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l'empara del que disposa la normativa sectorial, en especial: - la normativa tributària - la normativa mercantil - la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d'hostalatge) - F3 Finalitat comercial. Si en l'apartat final d'aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic. III.- Quant de temps conservarem les dades personals? Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s'indiquen a continuació: - Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys. - Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys. - Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat. IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals? - Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l'execució del contracte de prestació del servei d'allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. - Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent: - la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut) - la normativa mercantil - la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d'agost, sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen als establiments d'hostalatge ubicats a Catalunya. - Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment. V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals? En compliment del que disposi la normativa sectorial, les dades únicament seran comunicades als òrgans de l'Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional. VI.- Quins són els vostres drets? - Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que la concerneixen, o no. - Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. - En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. - Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. VII.- Com podeu exercir els vostres drets? - Mitjançant un escrit adreçat a Albert Camprubí Sanglas, Mas el Francàs de St Agustí de lluçanès, 08586 (Barcelona) - Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: alfrancas@hotmail.com - VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles? Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS I.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Nombre y apellidos: Albert Camprubí Sanglas Dirección postal: Mas el Francàs, St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barcelona) Teléfono: 67755460 Dirección electrónica: alfrancas@hotmail.com II.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? La información facilitada por los interesados la destinamos a los siguientes fines: - F1 Finalidad contractual. Tratamos los datos personales que sean necesarios para la formalización del contrato de prestación del servicio de alojamiento turístico. - F2 Finalidad legal. Sus datos personales también son tratadas al amparo de lo dispuesto en la normativa sectorial, en especial: - la normativa tributaria - la normativa mercantil - la normativa de seguridad ciudadana (obligación de registre en establecimientos de hostelería) - F3 Finalidad comercial. Si en el apartado final de este documento nos da su consentimiento, le enviaremos información relativa a nuestro establecimiento (novedades, actividades, obsequios o promociones), ya sea por correo postal o por correo electrónico. III.- ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se conservarán durante los plazos que se indican a continuación: - Los datos que tienen una finalidad contractual y legal (tributaria y mercantil) las conservaremos durante un plazo de 5 años. - Los datos y la documentación necesarios para dar cumplimiento a la normativa de seguridad ciudadana, las conservaremos durante un plazo de 4 años. - Los datos que nos facilite con finalidad comercial, las trataremos durante un plazo de 5 años [se puede consignar un plazo inferior o superior a 5 años] a partir de la última confirmación de interés, siempre y cuando no solicite la supresión o cancelación con anterioridad. IV.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? - En cuanto a la finalidad contractual, la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación del servicio de alojamiento turístico (incluyendo la gestión precontractual), en cumplimiento del régimen jurídico establecido por el decreto 159 / 2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico. - En cuanto a la finalidad legal, la base legal para el tratamiento de sus datos es la siguiente: - la normativa tributaria (general, de facturación y la propia de cada tributo) - la normativa mercantil - la normativa de seguridad ciudadana: Orden IRP / 418/2010, de 5 de agosto, sobre la obligación de registro y comunicación a la Dirección General de la Policía de las personas que se alojan en los establecimientos de hospedaje ubicados en Cataluña. - En cuanto a la finalidad comercial, la base legal para el tratamiento de los datos es su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento. V.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial, sus datos únicamente serán comunicados a los órganos de la administración pública que sean competentes para tratarlas. Los datos no se comunicarán a otras empresas o terceros, ni se transferirán a un tercer país u organización internacional. VI.- ¿Cuáles son sus derechos? - Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando datos personales que le conciernen, o no. - Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como sol • licitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solo • licitar su supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarias para las finalidades para las que se recogieron. - En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. - Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de marketing. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles reclamación. VII.- ¿Como puede ejercer los derechos? - Mediante escrito dirigido a Albert Camprubí Sanglas, Mas el Francàs de St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barcelona) - Mediante escrito dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico: alfrancas@hotmail.com VIII.- ¿Qué vías de reclamación hay? Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 INFORMATION SUR LA PROTECTION ET LE TRAITEMENT DE DONNÉES I.- Qui est le responsable du traitement de vos données? Identité: Albert Camprubi Sanglas Adresse postale: Mas el Francàs, St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barcelona) Téléphone: 677755460 Adresse électroniquel: alfrancas@hotmail.com II .- Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? Les informations fournies par les personnes intéressées sont destinées aux fins suivantes: - F1 Finalité contractuelle. Nous traitons les données personnelles qui sont nécessaires pour la réalisation du contrat de prestation du service d'hébergement touristique. - F2 Finalité légale. Vos données personnelles sont également traitées conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle, notamment: - la réglementation fiscale - la réglementation mercantile - la réglementation sur la sécurité des citoyens (obligation de perquisition dans les entreprises d'hébergement) - F3 Finalité commerciale. Si vous nous donnez votre consentement dans la dernière section de cette fiche, nous vous enverrons des informations concernant notre entreprise (nouveautés, activités, cadeaux ou promotions), soit par courrier postal, soit par courrier électronique ou via notre site Web. . III.- Combien de temps garderons-nous vos données? Les données personnelles fournies seront conservées pendant les périodes indiquées ci-dessous: - Les données ayant une finalité contractuelle et légale (fiscale et commerciale) seront conservées pendant une durée de 5 ans. - Les données et la documentation nécessaires pour se conformer aux règlements de sécurité des citoyens, seront conservées pendant une durée de 4 ans. - Les données que vous nous fournissez à des fins commerciales seront traitées pendant une durée de 5 ans après la dernière confirmation d'intérêt, tant que vous ne demandez pas l'annulation ou l'annulation à l'avance. IV.- Quelle est la légitimité du traitement de vos données? - En ce qui concerne la finalité contractuelle, la base juridique pour le traitement de vos données est l'exécution du contrat de prestation de service d'hébergement touristique (y compris la gestion pré-contractuelle), conformément au régime juridique établi par le décret 159 / 2012, du 20 novembre, des entreprises d'hébergement touristique et les logements à usage touristique. - En ce qui concerne la finalité juridique, le fondement légal pour le traitement de vos données est le suivant: - La règlementation fiscale (la général, celle de facturation et celle propre à chaque taxe) - la réglementation mercantile - La normative sur la sécurité des citoyens: Ordonance IRP / 418/2010, du 5 août, sur l'obligation de perquisition et de communication à la Direction Générale de la Police des personnes qui séjournent dans les établissements d'hébergement situés en Catalogne . - Quant à l'objectif commercial, la base juridique pour le traitement de données est votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. V.- À qui vos données seront-elles communiquées? Conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle, vos données ne seront communiquées qu'aux organes de l'administration publique compétents pour les traiter. Les données ne seront pas transmissent à d'autres entreprises ou à des tiers et ne seront pas transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale. VI Quels sont vos droits? - Toute personne a le droit d'obtenir une confirmation sur le fait qu'on soit en train de traiter ou non des données personnelles le concernant. - Les personnes intéressées ont le droit d'accéder à leurs données personnelles, ainsi que de demander la rectification des données inexactes ou, le cas échéant, demander leur retrait, entre autres raisons, lorsque les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. - Dans certaines circonstances prévues dans l'article 18 du règlement général sur la protection des données, les personnes intéressées peuvent demander la limitation du traitement de leurs données. - Les intéressées peuvent s'opposer au traitement de leurs données à des fins de marketing. Le responsable du traitement cessera de traiter les données, sauf pour des raisons légitimes impérieuses ou pour exercer ou défendre des réclamations éventuelles. VII.- Comment pouvez-vous exercer les droits? - À partir d'une lettre adressée à Albert Camprubí Sanglas, Mas el Francàs de St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barcelona) - À partir d'une lettre adressée à l'adresse électronique suivante: alfrancas@hotmail.com VIII.- Quelles sont les voies de réclamation? Si vous estimez que vos droits n'ont pas été correctement pris en compte, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Agence espagnole de protection des données (AEPD).

 INFORMATION ABOUT THE PROTECTION AND TREATMENT OF DATA I.- Who is responsible for the treatment of your data? Identity: Albert Camprubi Sanglas Postal address: Mas el Francàs de St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barcelona) Telephone: 677755460 E-mail: alfrancas@hotmail.com II.- For what purposes do we treat your personal data? The information supplied by the interested parties is destined to the following purposes: - F1 Contractual purposes. We treat the personal data that are necessary to process the service contract for the provision of the tourist accommodation. - F2 Legal purposes. Your personal data are also processed under the provisions of the regulations of the sector, especially: - Tax regulations - Mercantile regulations - The security regulations (obligation to register in establishments providing accommodation) - F3 Commercial purposes. In the last section of this document if you give us your consent, we will send information regarding our establishment (novelties, activities, gifts or promotions), either by post, e-mail or connection to our web page. III.- How long do we keep your data? The personal data you supply is stored for the time indicated below: - The data that have a contractual and legal purpose (tax and mercantile) are stored for 5 years. - The data and documentation necessary to comply with security regulations is stored for 4 years. - The data that you supply us for commercial purposes will be held for 5 years from the date of the latest confirmation of interest, as long as you do not previously request its suppression or cancellation. IV.- What is the legitimacy for the treatment of your data? - Regarding contractual purpose, the legal base for the treatment of your data is the execution of the contract for services of tourist accommodation (including pre-contractual management), in compliance with the legal regulations established by decree 159/2012, dated 20th November, for establishments and homes for tourist accommodation. - Regarding the legal purpose, the legal base for dealing with your data is as follows: - Tax regulations (general, invoicing and that for each specific tax) - Mercantile regulations - Security regulations: Order IRP/418/2010, dated 5th August, regarding the obligation to register and transmit data about those persons who are accommodated in lodging establishments in Catalonia to the General Directorate of the Police. - Regarding commercial purposes, the legal base for the treatment of the data is your consent, which you can withdraw at any moment. V.- Who do we transmit your data to quins? In compliance with the provisions of the regulations for the sector, your data will only be communicated to those elements of the Public Administration that are competent to deal with them. The data will not be communicated to other companies or third parties, nor will they be transferred to any third country or international organisation. VI.- What are your rights? - Anyone has the right to obtain confirmation about whether personal data that concern them is being processed, or not. - The interested parties have the right to access their personal data, as well as to request the rectification of inaccurate data or, where appropriate, request their removal, among other reasons, when the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected. - In certain circumstances envisaged in article 18 of the General Data Protection Regulations, the interested parties may request the limitation of the processing of their data. - Those interested may oppose the processing of their data for marketing purposes. The person responsible for the treatment will stop processing the data, except for legitimate reasons or to exercise or defend possible claims. VII.- How can you exercise your rights? - Through a message sent to Albert Camprubí Sanglas; Mas el Francàs de St Agustí de Lluçanès, 08586 (Barna) - Through a message sent to the following e-mail address: alfrancas@hotmail.com VIII.- What ways are available for claims? If you consider that your rights have not been adequately addressed, you have the right to present a claim to the Agencia Española de Protección de Datos (AEPD Spanish Data Protection Agency).